1

گواهینامه

3

ما جایزه شرکت پیشرفته را در سال 2013 گرفتیم

2

ما در سال 2015 جایزه شرکت صداقت را دریافت کردیم

4

ما حق دریافت جایزه حسن نیت شرکت بازرگانی در سال 2016 را داشتیم

1

ما حق دریافت جایزه انجمن کارآفرینان Shenxian را داشتیم.